Budowa nowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Grupy Azoty S.A.

W Tarnowie rozpoczęły się pracę budowlane dotyczące powstania nowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Grupy Azoty S.A. To kolejny krok spółki w zakresie generowania i wdrażania innowacji. Inwestycja pochłonie niebagatelną kwotę 88 mln złotych.

Budowa nowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Grupy Azoty S.A. rozpoczęła się uroczystością wmurowania kamienia węgielnego, w której wzięli udział m.in.: Jarosław Gowin i Jadwiga Emilewicz. Inwestycja pozwoli spółce na zwiększenie udziału prac własnych w działalności badawczej i przyczyni się do generowania i wdrażania innowacji. Efektem projektu będzie wzrost poziomu konkurencyjności produktów Grupy Azoty.

„Budowa Centrum Badawczo- Rozwojowego realizowana w Tarnowie przez Grupę Azoty S.A., to kolejna inwestycja, która uzyskała wsparcie finansowe Ministerstwa Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój. Przekazaną dotację w kwocie 20 mln zł traktujemy jako wkład w rozbudowę innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie – wzrost konkurencyjności całej polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że połączenie potencjału świata nauki z potrzebami biznesu zaowocuje konkretnymi rozwiązaniami i umocni pozycję Grupy Azoty wśród europejskich liderów nowoczesnej chemii, a także na rynku światowym” – powiedziała wicemnister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Głównym celem inwestycji będzie zwiększenie skali własnych prac badawczo- rozwojowych i stworzenie możliwości weryfikacji wyników prac badawczych w skali półtechnicznej. Rozbudowa infrastruktury badawczo- rozwojowej w Tarnowie wpłynie również na wzmocnienie potencjału kadrowego spółki, który ma się powiększyć o kolejne dwadzieścia osób, z czego pięć z tytułem doktora. Efektem rozwoju Grupy Azoty ma być również nawiązanie i rozszerzenie współpracy ze startupami, organizacjami badawczymi i pozarządowymi.

W skład inwestycji wchodzi budowa dwukondygnacyjnego budynku, w którym zlokalizowane będą laboratoria i pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 5524,42 m2. Powstać ma również hala półtechnik o powierzchni 2486,42 m2, która zostanie połączona z budynkiem głównym. Inwestycja zakłada realizację prac budowlanych i instalacyjnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. Projekt obejmuję również wyposażenie pomieszczeń, zakup nowoczesnego sprzętu badawczo- analitycznego do laboratoriów, prace instalacyjne i wyposażenie w media pomocnicze hali półtechnik oraz zakup urządzeń i sprzętu do prowadzenia badań w skali wielkolaboratoryjnej i ćwierćtechnicznej. Centrum Badawczo- Rozwojowe Grupy Azoty będzie działać w ramach Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju, czyli jednostki organizacyjnej znajdującej się w strukturze Grupy Azoty.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju w ramach działania „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Umowa na dofinansowanie tej inwestycji została podpisana blisko rok temu i opiewała na kwotę 20 mln zł. W listopadzie 2016 roku spółka otrzymała prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Natomiast w marcu bieżącego roku Prezydent Tarnowa wydał prawomocne pozwolenie na budowę. Równocześnie wykonano projekt budowlany i przeprowadzono postępowanie przetargowe. W lipcu plac budowy został przekazany wyłonionemu w przetargu wykonawcy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec przyszłego roku.