Edukacja ekologiczna przynosi zyski

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., którego udziałowcami jest 13 gmin, powstał w 2014 roku. Skuteczne zarządzanie spowodowało, że w bardzo krótkim czasie przedsiębiorstwo pod względem nowoczesności instalacji znajduje się w europejskiej czołówce. Zarząd nie zapomina również o potędze edukacji.

Zakład funkcjonujący w powiecie kępińskim powstał w bardzo krótkim czasie, bo w zaledwie dziewięć miesięcy. Jest on przygotowany technicznie, technologicznie, organizacyjnie i prawnie do pełnienia funkcji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Wielofunkcyjna, w pełni zautomatyzowana i zintegrowana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania jest przygotowana do realizacji celów wyznaczonych w gospodarce odpadami i umożliwia segregację zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak również odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Zakład zapewnia racjonalne gospodarowanie odpadami przy udziale najnowszych technologii w tym obszarze, respektując jednocześnie zasady rachunku ekonomicznego. Ponadto stanowi podstawę systemu, który odpowiada na kluczowe wyzwania i jest zgodny z przyjętymi kierunkami polityki województwa i państwa w zakresie gospodarki odpadami

Na terenie zakładu prowadzony jest również punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który obsługuje siedem gmin z powiatu kępińskiego i jedną gminę z powiatu ostrzeszowskiego. Choć przedsiębiorstwo jest nowoczesne i spełnia wszystkie wymagania, to zarząd cały czas podejmuje działania na rzecz jego modernizacji i zwiększania efektywności. Stopień automatyzacji procesów jest bardzo wysoki. Zarząd jednak nie pozostawia maszyn samych sobie. Działanie urządzeń jest kontrolowane przez specjalistów, by utrzymywać efektywność zakładu na jak najwyższym poziomie. W ubiegłym roku ze środków własnych instalację doposażono w kabinę doczyszczania balastu, by odzyskiwać większą ilość cennego surowca, a w planach na najbliższą przyszłość znajduje się modernizacja i rozbudowa zakładu, tak aby sprostać rosnącym potrzebom rynku oraz zmieniającym się uwarunkowaniom prawnym.

Kreowanie dobrych nawyków

Obok realizowania inwestycji – finansowanych zarówno ze środków zewnętrznych, jak i z wewnętrznego budżetu – ZZO Olszowa Sp. z o.o. mocno stawia na kwestie edukowania społeczeństwa. Dzięki temu w zakładzie częstymi gośćmi są dzieci i młodzież.

– Gdy goszczą u nas dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne, to na początku  przekazujemy im podstawową wiedzę. Tłumaczymy czym są odpady, na jakie rodzaje się dzielą, jak powinniśmy z nimi postępować oraz jak funkcjonuje zakład.  Następnie dzieci zwiedzają przedsiębiorstwo, pokazujemy im jego najważniejsze elementy, a podsumowanie stanowią gry i zabawy, które pozwalają na zweryfikowanie wiedzy. Wykorzystujemy do tego celu różnego rodzaju pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczestników – tłumaczy Marzena Koppenberg, prezes zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o. – Ci najmłodsi mieszkańcy regionu stają się w pewnym sensie naszymi ambasadorami. Wiemy, że znaczna część przedszkolaków i uczniów wracając do domów zaczyna wcielać w swoje życie ekologiczne zachowania. Co więcej, zwracają oni uwagę swoim rodzicom i tłumaczą im, dlaczego z pewnych nawyków warto zrezygnować, a inne powinno się utrwalać – tłumaczy prezes.

Edukacja stanowi ważną część obranej przez firmę strategii. ZZO Olszowa organizuje między innymi wycieczki oraz zajęcia edukacji ekologicznej, konkursy. Zakład nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do edukowania dzieci i młodzieży. Goszczą tu również osoby dorosłe, radni, zagraniczne delegacje czy koła seniorów. Do tej grupy skierowane są również kampanie informacyjne w środkach masowego przekazu, kolportaż broszur. Jak podkreśla prezes zarządu, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak funkcjonuje taki zakład i system gospodarki odpadami.

Na efekty działań edukacyjnych należy jednak poczekać. To projekty długofalowe, ale opłacalne. Zdaniem zarządu przedsiębiorstwa, przełożą się one w przyszłości na efekt ekonomiczny. Im więcej wiedzy zostanie zaszczepionej w młodym pokoleniu, tym mniej kosztów będzie generowało przedsiębiorstwo w przyszłości. Bo to właśnie brak wystarczającej wiedzy jest najczęstszym powodem problemów z odpowiednią segregacją odpadów. Podczas kontaktów z mieszkańcami niejednokrotnie okazywało się, że nieprawidłowości wynikają właśnie z braku świadomości. Rzadko zdarza się, by mieszkańcy decydowali się na niesegregowanie odpadów z powodu wygody czy lenistwa. Problemem są również nawyki. – Odczuwamy to szczególnie w okresie zimowym. Część ludzi po prostu spala odpady – mówi Marzena Koppenberg.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej