Human Smart Cities

We wtorek 18 lipca br. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod hasłem: „Human Smart Cities- inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych technologii miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą również mieszkańcy, biorący aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Biorąc pod uwagę pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu i innowacyjność wdrażanych rozwiązań technologicznych, ważną rolę odgrywać będzie upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród interesariuszy i innych miast o podobnej charakterystyce.

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów, a wnioskodawcą może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta – gminy miejskiej lub miejsko- wiejskiej.

Pierwszy etap konkursu przewiduję przygotowanie przez wnioskodawcę fiszki projektowej, która w syntetyczny sposób powinna opisywać idee projektu i działania, które pomogą w jego wdrożeniu. Fiszka ma w obrazowy sposób ukazać koncepcję wnioskodawcy w zakresie inteligentnych technologii. Konspekt należy złożyć w Ministerstwie Rozwoju, jego wzór dostępny jest na stronie resortu. Pierwszy etap Konkursu kończy się wybraniem ok. 50 fiszek, które będą stanowić podstawę do przygotowania koncepcji projektu. W przypadku dużej liczby fiszek o wysokim potencjale, Ministerstwo Rozwoju może zdecydować o zwiększeniu liczby miast, które będą mogły przystąpić do II etapu Konkursu. Termin składania fiszek projektowych upływa 16 października 2017 roku.

W drugim etapie wnioskodawcy, których pomysły zostały wybrane, otrzymają wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń, warsztatów, konferencji czy indywidualnego doradztwa eksperta w celu przygotowania wniosku o dotację. Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej. Lista wniosków, które otrzymają dotacje, zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.popt.gov.pl z zaznaczeniem wysokości dotacji i tytułu projektu.