Kultura społeczna i zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od kilkunastu lat skutecznie wypełnia misję, kształcąc młodzież na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę na zdobycie pracy czy założenie własnej firmy. Jej wpływ na rozwój społeczny, technologiczny i gospodarczy regionu został wyróżniony Polską Nagrodą Innowacyjności 2018. Z przedstawicielami uczelni rozmawia Wojciech Grabarczyk.

PWSZ w Elblągu jako jedyna uczelnia zawodowa w Polsce, została uhonorowana Polską Nagrodą Innowacyjności 2018. Co to oznacza dla uczelni?
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor uczelni: Jest to podkreślenie słusznie obranej drogi i wyraz wielkiego uznania. Tym bardziej, że jesteśmy pod koniec 20 roku naszej działalności. Jestem dumny, że szeroko pojęta innowacyjność na naszej uczelni została zauważona i doceniona. PWSZ wyróżnia się systemem praktyk zawodowych, który wypracowywaliśmy od samego początku działalności. Mimo, że ustawa w 2005 roku je zmarginalizowała, my nadal inwestowaliśmy w praktyki zawodowe, oczywiście kierując się ustawowymi zaleceniami. Obecna ustawa, w części dotyczącej sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, idealnie wpisuje się w konwencje naszego pilotażowego projektu, który jest prowadzony w całym kraju. 135 mln zł, 35 uczelni, 7 tys. praktykantów – to są liczby, które w ostatecznym rozrachunku mają dać 1400 aplikacyjnych prac dyplomowych.

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw., dyrektor Instytutu Politechnicznego: Inicjatywa systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych była podjęta w PWSZ w Elblągu. System został dopracowany i rozwinięty w projekcie pilotażowych praktyk zawodowych, dzięki któremu we wszystkich publicznych wyższych szkołach zawodowych obecnie ma miejsce podobne podejście do prowadzenia praktyk zawodowych na różnych kierunkach studiów. Mamy świetnie wypracowany model łączenia praktyk zawodowych z pracami dyplomowymi o charakterze aplikacyjnym. Oznacza to, że podczas odbywania praktyki, student wypracowuje przydatny dla zakładu temat pracy dyplomowej, którą wykonuje po zakończeniu praktyki. Cennym doświadczeniem podczas realizacji projektu, jest pozytywny odzew zakładów pracy, gdyż pracodawca może przygotowywać studenta jako swojego przyszłego pracownika, zgodnie z potrzebami zakładu pracy. Dla przykładu: w branży budowlanej, pod koniec pilotażowych praktyk zawodowych studenci mogli, pod nieobecność swoich opiekunów, doraźnie przejmować ich obowiązki, tym samym sprawować nadzór nad niektórymi pracami budowlanymi.

Co wyróżnia PWSZ w Elblągu na tle innych tego typu uczelni w Polsce?
Z. Walczyk: Warto zwrócić uwagę na nasz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, którego nadrzędnym celem jest promocja i kształtowanie przedsiębiorczości wśród studentów, pracowników i absolwentów PWSZ. Inkubator zrzesza ponad 50 firm, dla których udało się nam zdobyć ponad 3 mln zł w 11 grantach i projektach realizowanych w ostatnich siedmiu latach. Za zarządzanie tym podmiotem odpowiedzialny jest dr Łukasz Żołędziewski – laureat krajowego konkursu „Top 500 Innovators”. Konkurs miał na celu wyłonienie w kraju wiodących specjalistów z zakresu innowacji i transferu technologii.
Mgr Teresa Kubryń, dyrektor Instytutu Pedagogiczno – Językowego: Szczególną uwagę należy zwrócić na funkcjonujący w ramach uczelni Instytut Pedagogiczno – Językowy, który oferuje studentom możliwość kształcenia w zakresie dziennikarstwa, języków obcych w biznesie i specjalnościach związanych z pracą nauczyciela – np. języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej czy logopedii. Nasi studenci mają również do wyboru wiele różnorodnych placówek edukacyjnych – szkół, przedszkoli, poradni czy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w których mogą odbywać praktyki przygotowujące ich do pracy w zawodzie nauczyciela. Ten sześciomiesięczny program nie tylko poszerza zakres konkretnych kompetencji czy umiejętności praktykanta, ale często umożliwia zdobycie stałego zatrudnienia.

Jak wyglądają Państwa relacje z otoczeniem biznesowym. Czy działania na rzecz pozyskiwania partnerów z tego sektora spotkały się z aprobatą, czy raczej stanowiły problem?
T. Kubryń: Nasze działania w tym kierunku zakończyły się pełnym sukcesem, a wypracowane na tym polu relacje z przedsiębiorcami i innymi ośrodkami pozwalają zapewnić studentom możliwość doskonalenia swoich umiejętności w środowisku praktyków. Półroczny, pilotażowy program praktyk otworzył przed nami nowe horyzonty i znacząco poszerzył listę przychylnych nam placówek, dzięki czemu studenci mogą poznać specyfikę pracy i zdobywać cenne doświadczenie w różnych środowiskach.

Powołali Państwo Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym. Na czym polegają jego działania?
Z. Walczyk: Centrum zrzesza wszystkie jednostki, które odgrywają istotną rolę we współpracy z owym otoczeniem. Mam tu na myśli Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii i Akademickie Biuro Karier. Przygotowujemy się również do powołania na terenie uczelni Biura Praktyk Zawodowych, w którego kompetencjach będzie leżała obsługa studentów zainteresowanych przyjęciem na praktyki zawodowe. Centrum ma za zadanie usystematyzować prace komórek funkcjonujących do tej pory oddzielnie i spoić je w jeden organizm. Z doświadczenia wiemy, że zarządzanie skupionymi w jednej instytucji podmiotami przynosi lepsze efekty w zakresie współpracy z biznesem.

Jakimi innowacjami może pochwalić się uczelnia?
Z. Walczyk: Nasza praca nie skupia się wyłącznie na rozwoju umiejętności zawodowych naszych studentów, ale również na dbałości o ich kompetencje społeczne. W tym celu wprowadziliśmy nowy moduł dydaktyczny o nazwie „Kultura Społeczna i Zawodowa”, który oprócz tradycyjnych zajęć o formule seminaryjno-wykładowej zawiera część warsztatową. Warsztaty mają stymulować aktywność społeczną studentów, którzy będą uczestniczyć i organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne czy koła naukowe lub podejmować się wolontariatu. W ramach modułu – trwającego dwa lata – każdy student opracowuje portfolio swoich aktywności, które będą przez nich analizowane pod względem wymiernych korzyści wynikających z nabycia konkretnych kompetencji społecznych. Moduł, który stworzyliśmy ma skonfrontować studentów z okolicznościami różnych sytuacji życiowych czy uczelnianych i pomóc im odnaleźć w sobie coś, co byłoby niemożliwe do odkrycia, gdyby określona sytuacja nie zaistniała. Mówiąc inaczej, chcemy pokazać studentom, jak mogą wyglądać poszczególne aspekty ich przyszłej działalności i nauczyć ich funkcjonować w różnych środowiskach wykorzystując kompetencje społeczne. Pomysł jest jeszcze cały czas w fazie rozwojowej, ale jesteśmy przekonani, że nasze innowacyjne podejście do kształcenia spełni swoją rolę i zapewni absolwentom dobry start.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej