Na fali rozwoju

Nowe prawo wodne spędzało sen z powiek branży wodociągowej jeszcze rok temu. Dziś o zmianach w spółkach wodociągowych, dalszym rozwoju i planach strategicznych opowiada nam Janusz Tomasz Czarnogórski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach.

Jakie zmiany wprowadziło w Państwa działaniu nowe prawo wodne i powołanie spółki Wody Polskie?

„Stare” prawo wodne – w związku z licznymi nowelizacjami, było mało czytelne. Ponadto bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o napisaniu go na nowo był obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przyjęto dokument spójny i przystający do nowych realiów – chociaż w niektórych kwestiach kontrowersyjny. Jest to natomiast materiał do dyskusji branży wodociągowej z partnerem w postaci Wód Polskich.
Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nałożyła też na Wody Polskie nowy obowiązek, którym jest pełnienie funkcji organu regulacyjnego. To prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zmiana przepisów ma zapobiec sytuacjom, w których mogłoby dochodzić do konfliktów interesów oraz zagwarantować, by cena wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców była jak najniższa. W przypadku naszej spółki nie jest to potrzebne – od kilku lat sukcesywnie obniżamy cenę wody dla naszych mieszkańców i zaplanowaliśmy to również w nowej taryfie na najbliższe trzy lata.

Jak PWiK w Ząbkach wpływa na lokalną społeczność?

W związku z tym, że od roku ¾ mieszkańców Ząbek piję ząbkowską wodę – „Drewnicznkę”, a ponad 95 % ma taką możliwość (tyle ulic jest już zwodociągowanych z dostępem do wody miejskiej) promujemy picie wody prosto z kranu. Tym kranem jest również źródełko wody pitnej, zwane u nas poidełkiem! Rodzice, nauczyciele i dzieci promują akcję montowania źródełek i picia wody w mediach społecznościowych – i za odpowiednią ilość „like’ów” – my fundujemy poidełka. Sukcesywnie montujemy je w naszych placówkach szkolnych , a przed wakacjami zamontowaliśmy ogólnodostępny zdrój uliczny w Parku Szuberta. W te gorące wakacje wielkim wzięciem cieszyła się kurtyna wodna, którą kupiliśmy i zamontowaliśmy w części rekreacyjnej Parku Szuberta.

Jakie są priorytety działań branży wodociągowej?

Za całą branże wodociągową trudno mi się wypowiadać – mogę tylko powiedzieć w odniesieniu do priorytetów spółki, którą kieruje. Z pewnością będzie to działanie w kierunku dalszego zmniejszania kosztów i obniżania cen za wodę i ścieki. W nowej taryfie zatwierdzonej przez Wody Polskie widać wyraźnie spadek cen. Przy okazji uprościliśmy i zmniejszyliśmy koszty dodatkowe, czyli abonamentowe, do tej pory ponoszone przez naszych mieszkańców. Jednak mogliśmy to zrobić głównie dzięki temu ,że udało zrealizować naszą priorytetowa inwestycję w 2017 roku – Stację Uzdatniania Wody „Drewnica”. W bieżącym roku, w związku z dużym zapotrzebowaniem na wodę z naszych ujęć, rozbudowaliśmy ją do już docelowej wielkości i możliwości technologicznej. Obecnie czekamy na pozwolenia na użytkowanie.

Jakie mają Państwo plany na najbliższe lata?

W planach wieloletnich mamy projekt i budowę drugiej stacji uzdatniania wody, tzw. SUW Południe w rejonie ul. Powstańców. Właśnie finalizujemy zakup odpowiedniej działki pod tę inwestycje. Nasze miasto rozwija się w bardzo szybkim tempie, przybywa nowych osiedli, a wraz nimi nowych mieszkańców. Nie pozostaje nam nic innego tylko inwestować w nową infrastrukturę. W ubiegłym roku podjąłem decyzje o powołaniu nowej komórki w strukturze spółki, a mianowicie działu, który zajmie się Systemem Informacji Geograficznej (GIS) – w odniesieniu do naszej pełnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Po prostu całe nasze przedsiębiorstwo z formy papierowej przechodzi na formę cyfrową. GIS pozwala nam na odnajdywanie przestrzennych wzorców w otaczającej nas przestrzeni, a także badanie zależności między jej elementami. Wykorzystuje narzędzia, dzięki którym w prosty sposób można tworzyć własne mapy, wykresy, raporty oraz modele. Niezależnie od skali w jakiej projektowane są systemy informacji geograficznej, głównym celem każdego z nich jest wspomaganie procesu decyzyjnego. W najbliższym czasie udostępnimy na naszej stronie internetowej – mieszkańcom oraz potencjalnym inwestorom – mapę z naniesioną naszą infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Każdy będzie mógł bez wizyty w PWiK Ząbki sprawdzić podstawowe informacje dotyczące infrastruktury jaka go będzie interesowała – sieci, hydranty, odległości itp.- oczywiście w dozwolonym przez prawo zakresie.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej