Nietypowa gmina i wiele możliwości

Doskonałe położenie w niezwykle malowniczej w dolinie rzeki Pilicy i wokół Tomaszowa Mazowieckiego, z siedzibą w samym jego centrum. W 25 miejscowościach i na obszarze 150 km² zamieszkuje ponad 11 tys. osób. Z każdej miejscowości do pracy, szkoły średniej, na zakupy, do Urzędu Gminy i innych instytucji można dojechać ekologiczną komunikacją miejską.

Atrakcje turystyczne – Zalew Sulejowski, rzeka Pilica, piękne lasy, rezerwaty przyrody, Natura 2000 to naturalne walory krajobrazowe. Zabytkowy Zespół Klasztorno- Kościelny Ojców Franciszkanów, Skansen Rzeki Pilicy, Groty Nagórzyckie czy Niebieskie Źródła i do tego dobra baza hotelowo- agroturystyczna zachęcająca do przyjazdu w te strony.

Ekologia -stawiamy na ochronę powietrza i wody.  90% obiektów użyteczności publicznej ma wykonaną pełną termomodernizację wraz z ekologicznymi i odnawialnymi źródłami energii cieplnej. Do kilku miejscowości wprowadzamy gaz ziemny. Wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków i 80 km kanalizacji sanitarnej- dalsze 30 km właśnie rozpoczynamy. Modernizujemy ujęcia wody.

Tereny inwestycyjne –  posiadamy 20 ha (14 ha gminnych i 6 ha prywatnych) w pełni uzbrojonych (woda, ścieki, wody opadowe, energia, gaz) terenów inwestycyjnych z bezpośrednim dostępem do drogi ekspresowej S8. Tereny objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dostępne od zaraz.

Sport i rekreacja – do dyspozycji mamy 4 boiska wielofunkcyjne (w tym 3 z bieżniami) i 6 kortów tenisowych ze sztucznymi nawierzchniami, 5 boisk piłkarskich trawiastych, 2 boiska do piłki siatkowej plażowej, 18 dużych placów zabaw dla dzieci oraz kilkanaście siłowni plenerowych, a także kilka miejscowości posiada ładnie urządzone tereny rekreacyjne.

Edukacja – 5 bardzo dobrze wyposażonych, zmodernizowanych i rozbudowanych szkół z zapleczem sportowym zapewnia uczniom bardzo dobre warunki do nauki. Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym mają zapewnione miejsca w przedszkolach- dysponujemy 430 miejscami w 7 obiektach na terenie gminy.

Kultura –  gmina dużą wagę przywiązuje do pielęgnowania tradycji i krzewienia kultury regionalnej. W 12 pięknych świetlicach czynnych 5 dni w tygodniu dla dzieci, działa 15 Kół Gospodyń Wiejskich, 5 amatorskich zespołów folklorystycznych (w tym 2 dziecięce), 2 strażackie orkiestry dęte.
W świetlicach wiejskich Gminna Biblioteka Publiczna posiada siedzibę główną i 4 filie. W chwili obecnej uruchamiamy również 6 Klubów Seniora w największych miejscowościach.

Bezpieczeństwo –  budujemy nowe drogi, modernizujemy dotychczasowe, budujemy chodniki (mamy ich ponad 40 km), rozpoczęliśmy budowę ścieżek pieszo- rowerowych, ciągle modernizujemy i realizujemy nowe oświetlenia ulic.

Podsumowanie –  30 lat samorządności, ogromne zaangażowanie wielu ludzi, dobre pomysły i pozyskane środki finansowe oraz konsekwencja w realizacji nakreślanych celów spowodowały, że tak nietypowa –„obwarzankowa”- gmina bardzo dobrze wykorzystała swój potencjał i weszła na zupełnie nowy, wyższy poziom rozwoju.

Serdecznie zapraszamy, przyjeżdżajcie do nas i sprawdźcie to na własne oczy.

 

WÓJT GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Łazisko, we wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki

 

W dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4 /bud. B, pok. 307 (sala obrad)/, odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  11 – Łazisko, we wsi Łazisko.

Dane o nieruchomościach i oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów

Właściciel nieruchomości – Gmina Tomaszów Mazowiecki.

Położenie nieruchomości – Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki.

Działka nr 559/27 o pow. 3,0400 ha, działka nr 560/26 o pow. 2,5100 ha, działka nr 560/29 o pow. 2,2300 ha, Działka nr 561/19 o pow. 5,9700 ha.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą
Nr PT1T/00014143/4.

Ogólny opis nieruchomości

Przedmiotowe działki, stanowiące tereny inwestycyjne, położone są w obrębie geodezyjnym Nr 11 – Łazisko,
w miejscowości Łazisko, oddalonej ok. 1,0 km od granic m. Tomaszów Mazowiecki. Ww. działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, częściowo porośnięte tzw. samosiewkami — drzewa iglaste i liściaste bez wytworzonych sortymentów drzewnych. W chwili obecnej są nieużytkowane. Kształt działek regularny. Teren działek ze spadkiem 3-4m w kierunku północnym. Dojazd do działek drogą asfaltową wybudowaną w 2018 r. Teren ze względu na przeznaczenie i uzbrojenie stanowi atrakcyjne miejsce dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych rozwojem przemysłu i usług. Dokładniejszy opis infrastruktury znajduje się pod linkiem: https://aktywnigospodarczo.pl/pokaz-oferte-1403167520.html.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – wschodniej części wsi Łazisko – Gmina Tomaszów Mazowiecki, zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/317/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 r. ustalono dla działek nr: 559/27, 560/26, 560/29, 561/19 przeznaczenie produkcyjno – usługowe.

Klauzule i ustalenia dodatkowe

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki Uchwałą Nr LXV/390/18 z dnia 9 listopada 2018 r. wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr dz.: 559/27, 560/26, 560/29, 561/19, położonych w obrębie geodezyjnym Łazisko.

Przyszły nabywca wyraża zgodę na przejęcie od Gminy zobowiązania ustanowienia bezpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A., odpowiednio dla każdej z ww. działek, wynikającego z § 2 ust. 6 Umowy Usunięcia Kolizji nr 9/06/2017 z dnia 13.11.2017 r. zawartej pomiędzy PGE Dystrybucja S.A a Gminą Tomaszów Mazowiecki. Zobowiązanie z tego tytułu zawarte zostanie w akcie notarialnym.

Obciążenia nieruchomości

Nie występują.

Cena nieruchomości

Działka nr 559/27 – 1 648 200,00 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście złotych i 00/100).

Działka nr 560/26 – 1 360 900,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych i 00/100).

Działka nr 560/29 – 1 209 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy złotych i 00/100).

Działka nr 561/19 – 3 236 800,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych i 00/100).

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%.

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.:

– dla działki nr 559/27 -164 820,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych i 00/100).

– dla działki nr 560/26 -136 090,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy i dziewięćdziesiąt złotych i 00/100).

– dla działki nr 560/29 -120 900,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych i 00/100).

– dla działki nr 561/19 – 323 680,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i 00/100).

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT – 23%.

Wadium należy uiścić na konto Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w Banku Spółdzielczym Biała Rawska, Nr konta 58 9291 0001 0125 0523 2000 0040 do dnia 29.10.2019r.

Wadium wygrywającego przetarg na daną nieruchomość zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, powoduje  przepadek  wadium.

Informacje dodatkowe

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu, który znajduje się na stronie internetowej BIP Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz w siedzibie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, budynek B, pokój nr 202.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń sołectwa Łazisko, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki
z siedzibą przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 w Tomaszowie Mazowieckim oraz umieszcza się na stronie BIP Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Wójt  Gminy Tomaszów Mazowiecki  zastrzega  sobie prawo  odwołania  przetargu  lub  unieważnienia  przetargu  w razie  zaistnienia  okoliczności uniemożliwiających  jego  przeprowadzenie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, tel.(44) 724 55 73.