Podatki lokalne w 2018 roku: Czas na zapłatę kolejnej raty

Do 15 września należy uiścić kolejną ratę opłat lokalnych. Z tego obowiązku muszą wywiązać się m.in podatnicy podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

Podatek zapłacić muszą m.in. właściciele samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów. Chodzi zarówno o osoby fizyczne, jak i osoby prawne a także jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Wyłączone spod ustawy są środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatku nie zapłacą także właściciele pojazdów zabytkowych i pojazdów specjalnych oraz tych, używanych do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Podatek od nieruchomości

Mija termin na uiszczenie podatku także dla właścicieli budynków, budowli i gruntów. Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości to ich właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze.
Spod ustawy wyłączone są natomiast użytki rolne i lasy, z wyjątkiem tych, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych. Zwolnione z tego podatku są też grunty pod wodami powierzchniowymi, nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego i grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

Osoby fizyczne muszą uiścić podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny i leśny

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu).
Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, opłatę podatku rolnego można rozłożyć na cztery raty w przypadku, gdy kwota należności przekracza 100 zł. W przeciwnym razie, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Te same terminy uiszczania rat podatku dotyczą właścicieli terenów leśnych. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.