Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju dla Śląska

W piątek 28 lipca 2017 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Na spotkaniu poddano konsultacjom społeczno- gospodarczym Projekt Programu dla Śląska.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Śląsk uznany jest za jeden z kluczowych obszarów wymagających wsparcia z poziomu krajowego. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma na celu doprowadzenie do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowego zastępowania tradycyjnych branż gospodarki, nowymi przedsięwzięciami w sektorach wysoko produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Jednym ze strategicznych projektów jest Program dla Śląska. Górny Śląsk jest jednym z najsilniejszych gospodarczo regionów naszego kraju, jednak ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców.

„Od nowych form działalności gospodarczej zależy wzmocnienie konkurencyjnej pozycji województwa w Polsce oraz w Europie. Program dla Śląska zawiera kompleksowy zestaw działań zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, finansowanych ze źródeł unijnych i krajowych, będących odpowiedzią rządu na zapotrzebowanie województwa śląskiego”– powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która obradowała 28 lipca 2017 r. w Katowicach.

„Program dla Śląska koncentruje się na inwestycjach w gospodarkę wykorzystującą nowoczesny przemysł i innowacje, dostosowaniu kapitału ludzkiego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz rozwoju kapitału społecznego, a także poprawie jakości życia”– podkreślił wiceminister.

„Uzupełnieniem jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej dla rozwoju gospodarczego i wykorzystanie potencjału wysokiego zurbanizowania regionu”– dodał.

Jednym z istotnych wyzwań dla Śląska jest podniesienie innowacyjności i produktywności gospodarki regionu z wykorzystaniem istniejących już sektorów przemysłowych, a także zwiększenie konkurencyjności Śląska i uniezależnienie jego rozwoju od sektora wydobywczego. Taka koncepcja wymaga skierowania dodatkowych środków na zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu. Planowane działania zakładają m.in. podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności pracowników w regionie, promowanie śląskich uczelni oraz studentów w zakresie mobilności i wymiany międzynarodowej.

Program dla Śląska zakłada realizację działań wspierających proces tworzenia wysokiej jakości powiązań transportowych – składających się z połączeń autostradowych, dróg szybkiego ruchu, dróg lokalnych, zmodernizowanych konwencjonalnych linii kolejowych, transportu publicznego i wodnego. Priorytetem jest też zapewnienie stabilnych dostaw energii, co wiąże się z koniecznością utrzymania i zwiększenia mocy wytwórczych, polepszeniem infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Działania będą również nakierowane na wsparcie miast śląskich, zwłaszcza średnich z zakresu m.in.: innowacji, prac B+R oraz rozwoju przedsiębiorczości, efektywności energetycznej budynków, mobilności międzynarodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym aktywizacji zawodowej czy rewitalizacji w sferze społecznej, szkolnictwa wyższego i zmian klimatycznych.