Stwarzamy warunki na przyszłość

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu powstała w 1998 roku, gdy zamknięto zamiejscowy oddział Politechniki Gdańskiej. Nastawiona na wsparcie rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, uczelnia kształci młodzież na wysokim poziomie, w specjalnościach, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy.

PWSZ w Elblągu to nowoczesna uczelnia spełniająca standardy europejskie, po której absolwent czuje się mentalnie Europejczykiem, rozumie kulturę i obyczajowość całego kontynentu oraz jest komunikatywny w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych. Obecnie uczelnia kształci na 11 kierunkach studiów I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w czterech instytutach: Politechnicznym, Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, Ekonomicznym oraz Pedagogiczno-Językowym.

W ciągu 20 lat swego istnienia elbląska PWSZ wypromowała ponad 9 tys. absolwentów studiów I i II stopnia oraz ponad 2 tys. dyplomantów studiów podyplomowych. Dzisiaj już nikt w Elblągu nie ma wątpliwości, że decyzja o utworzeniu uczelni o profilu zawodowym była słuszna, gdyż miała wymiar strategiczny. Uczelnia jest jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego i innowacyjności kształcenia. Kładzie duży nacisk na praktyczny wymiar studiów, dzięki czemu studenci mają okazję zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych i ugruntowania wiedzy uzyskanej w trakcie kształcenia.

– Z inicjatywy PWSZ w Elblągu opracowano system prowadzenia   praktyk zawodowych na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym na studiach I-szego stopnia. Obecnie w całej Polsce jest realizowany pilotażowy projekt sprawdzający ten system. Uzyskane doświadczenia mogą stanowić pomoc przy wdrażaniu sześciomiesięcznych praktyk  zawodowych, które najprawdopodobniej wprowadzi obecnie przygotowywana ustawa  o  szkolnictwie wyższym. Projekt przeznaczony jest dla 7 tys. studentów z całego kraju, a jego całkowity budżet wynosi 136 mln zł – mówi rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Odbywanie praktyk zawodowych przez studentów PWSZ w Elblągu w tak szerokim zakresie jest możliwe dzięki dobrej współpracy z otoczeniem gospodarczym. Uczelnia dba o praktyczną edukację swoich studentów, uwzględniając opinie przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów. PWSZ w Elblągu z powodzeniem pozyskuje fundusze z Unii Europejskiej na realizację projektów. Do tej pory uczelnia zrealizowała projekty o łącznej wartości ponad 88 mln zł, a te prowadzone obecnie są wyceniane na ok. 44,8 mln zł.

– W Centrum Transferu Technologii pracuje dwadzieścia zespołów eksperckich świadczących usługi szkoleniowe i doradcze, które w 2016 roku zostały wpisane do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych, zaś w 2017 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła audyt, w wyniku którego wszystkie te usługi uzyskały akredytacje na poziomie pierwszej kategorii – dodaje rektor.

Uczelnia oprócz działalności dydaktycznej podejmuje również wiele inicjatyw przeznaczonych nie tylko dla studentów w postaci: wydawnictw naukowych i zawodowych, teatru studenckiego, klubu AZS z wieloma sekcjami, Akademii Dziecięcej, Uczelni Otwartej i Akademii Seniora, studenckich kół naukowych, chóru akademickiego, telewizji studenckiej czy wolontariatu. Od momentu powstania PWSZ w Elblągu konsekwentnie się rozwija, a uzyskane rezultaty pozwalają dobrze zaplanować dalszy rozwój czelni i uzyskać duże środki na finansowanie tych planów.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej