Wydział Innowacji

Rola uczelni technicznych w dynamizowaniu rozwoju gospodarczego kraju jest bardzo istotna, zarówno w obszarze kształcenia kadr dla przemysłu, jak i wspierania gospodarki w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów.

Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej jest w tym obszarze jedną z wiodących jednostek naukowo-dydaktycznych. Pomimo blisko 75-letniej tradycji i klasycznej nazwy, wydział ma charakter interdyscyplinarny. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukową nie tylko w obszarze klasycznej mechaniki i budowy maszyn, ale również w takich obszarach jak elektronika, informatyka czy zarządzanie.

Oprócz wiedzy teoretycznej ważne jest doświadczenie absolwentów nabyte w czasie studiów. Jest to możliwe dzięki współpracy studentów z pracodawcami. Działanie te mają zróżnicowany charakter: klasyczne i dedykowane programy praktyk i staży zawodowych, realizacja prac dyplomowych z przemysłem, włączanie doświadczonych pracowników firm w prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów.

Jako jeden z pierwszych w kraju, Wydział Mechaniczny uruchomił autorski program studiów dualnych prowadzonych z wiodącymi firmami przemysłowymi (np. Sitech). Program studiów obejmuje pełne wykształcenie na poziomie inżyniera oraz, zaczynając od drugiego roku studiów, pracę w przedsiębiorstwie partnerskim w wymiarze jednego dnia w tygodniu. W kolejnych latach zaangażowanie w przedsiębiorstwie wzrasta do dwóch, a nawet trzech w tygodniu. Pierwsi absolwenci studiów dualnych otrzymali dyplomy w roku 2018.

Ważnym czynnikiem w procesie umiędzynarodowiania uczelni i wydziału jest współpraca z partnerami zagranicznymi, która umożliwia wybranym najlepszym studentom uzyskanie dyplomów ukończenia studiów na dwóch uczelniach jednocześnie. Studenci drugiego stopnia studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym w języku angielskim na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności „Automotive Engineering” oraz na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności „Production management”, jednocześnie mogą realizować ten program studiów na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu RWTH Aachen w Niemczech. Podobnie jest w przypadku współpracy z Uniwersytetem w Limoges we Francji, dotyczącej realizacji wspólnego programu studiów drugiego stopnia Mechaniki i Budowy Maszyn o specjalności „Inżynieria materiałów konstrukcyjnych”. W ramach tych studiów studenci realizują łącznie cztery semestry studiów, przy czym po dwa semestry w każdej z uczelni partnerskich. Absolwenci uzyskują w ten sposób dyplomy ukończenia dwóch uczelni, co zwiększa ich szanse zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy w renomowanych firmach.

Drugim ważnym obszarem współpracy nauki i gospodarki są badania i rozwój. Wydział Mechaniczny oferuje i realizuje z powodzeniem wsparcie dla firm w zakresie opracowań i wdrożeń innowacyjnych produktów i procesów. Pracuje dla różnych branż, a ich klienci to firmy polskie i zagraniczne z branż takich, jak: przemysł motoryzacyjny i lotniczy, górnictwo i energetyka.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej