Zielona energia w Opolu Lubelskim

Przedsiębiorstwo Komunalne działające w Opolu Lubelskim rozpoczyna właśnie projekt, który pomoże nie tylko efektywniej wykonywać zadania, ale również polepszyć jakość powietrza na Lubelszczyźnie.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne działa na terenie Opola Lubelskiego od 2016 roku. Powstało ono z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Główne zadania spółki to m.in. gospodarka komunalna, utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie dróg, a także zarządzanie targowiskami i cmentarzami komunalnymi. W ramach Wydziału Wodno-Ściekowego OPK realizuje także zadania gminy Opole Lubelskie z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekami.

W listopadzie tego roku prezes zarządu podpisał umowę z marszałkiem województwa lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków przy al. 600-lecia 34 w Opolu Lubelskim. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LW na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Głównym celem tego projektu jest zmniejszenie zużycia energii. W ramach projektu budynek będzie ocieplany kotłem na biomasę oraz panelami solarnymi. W konsekwencji do atmosfery ma przedostawać się mniej szkodliwego CO2. Działania projektowe obejmują takie roboty jak: montaż kolektorów słonecznych, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. To kolejny krok w walce o czystsze powietrze, a także promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej