Zmiany w ustawie o pracy tymczasowej

Zasiłek macierzyński dla kobiet wykonujących pracę tymczasową, zaświadczenie o długości zatrudnienia, ewidencja osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej czy nowy taryfikator kar za nie przestrzeganie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym- to tylko niektóre zmiany zawierające się w nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Pierwszego czerwca weszła w życie rządowa nowelizacja ustawy dotycząca pracowników tymczasowych. Zmiany zakładają, że okres zatrudnienia pracownika tymczasowego wysłanego przez agencję pracy tymczasowej do jednej firmy nie będzie mógł przekroczyć 18 miesięcy w perspektywie trzech lat. Przepisy te znajdują uzasadnienie zarówno w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową, jak i na umowy cywilnoprawne.

Do tej pory pracodawcy, którzy chcieli przedłużyć ustawowe półtora roku, zatrudniali pracowników za pośrednictwem innej agencji lub na podstawie umów cywilnoprawnych. Nowelizacja ustawy zapobiega takim nadużyciom i zobowiązuję agencję pracy do wystawienia każdemu pracownikowi tymczasowemu zaświadczenia o długości pracy dla danego kontrahenta, nawet w przypadku zatrudnienia w ramach umowy o dzieło lub zlecenie.

Zmiany w ustawie przewidują także zwiększoną ochronę kobiet w ciąży, które wykonują pracę tymczasową. Ich umowy mają być przedłużane przez daną agencję pracy tymczasowej do dnia porodu w przypadku, kiedy pracownica ma co najmniej dwumiesięczny okres skierowania do pracy tego typu. Dzięki tym rozwiązaniom kobieta otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński.

Ustawa zawiera także przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym.

W nowelizacji znalazły się również przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników tymczasowych zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie kontroli przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej. Nowelizacją nakłada także na agencję pracy tymczasowej obowiązek posiadania lokalu, co ma ułatwić kontrole przez Państwową Inspekcję Pracy.

Nowe przepisy zakładają również wymiar kar za nieprzestrzeganie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W myśl tych regulacji Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na dany podmiot mandat do 5 tysięcy złotych, w starych przepisach grzywna ta opiewała na kwotę do 2 tysięcy złotych. Rozszerzeniu uległy również regulacje dotyczące ochrony procesowej pracowników tymczasowych, które w obecnej formie dają pracownikowi możliwość wyboru sądu pracy właściwego do rozpatrzenia ich roszczeń wobec agencji pracy tymczasowej.

Nowelizacją nakłada też na marszałków województw obowiązek sprawdzania raz na kwartał, czy agencję pracy tymczasowej wywiązują się z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Kontrola ta ma być sprawowana za pośrednictwem odpowiednich systemów teleinformatycznych prowadzonych przez ministra pracy.

Przepisy weszły w życie z dniem 1 czerwca z wyjątkiem tych dotyczących kontroli opłacania składek, które zaczną obowiązywać z początkiem 2018 roku.

 

Źródło: http://www.pap.pl/aktualnosci/gospodarka/news,957386,od-czwartku-zmiany-w-zatrudnianiu-pracownikow-tymczasowych.html